ลูกค้าของเรา

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 7. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 8. การประปานครหลวง
 9. การไฟฟ้านครหลวง
 10. ไปรษณีย์หลักสี่
 11. โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
 12. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 13. โรงพยาบาลกรุงธน
 14. โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
 15. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อบเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท เอแอนด์พีสยาม นีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
 20. สำนักงานเขตพระนคร
 21. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 22. สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ
 23. สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
 24. สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  กรม ทางหลวง
 25. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง